RESTful API

Warning

This page currently shows a draft of the API specification. The format of some of the request/response pairs is still subject to change!

General notes

The API accepts requests with JSON content and returns JSON data in all of its responses (unless stated otherwise). Standard HTTP response codes are used to indicate errors. In case of an error, a more detailed description can be found in the JSON response body. UTF-8 character encoding is used in both requests and responses.

All API URLs referenced in this documentation start with the following base part:

All API endpoints are designed according to the idea that there is an operation within a context: methods on the “root” context are executed across all datasets; /search executes a search across all data sources, whereas /amstelveen/search executes a search on the Amstelveen data source.

Arguments to an endpoint are placed behind the method definition, or supplied as JSON in a POST request. For instance, the similar objects endpoint can be executed within the context of a collection, and needs an object_id to execute on.

Collection overview and statistics

GET /sources

Get a list of all available sources (collections) with item counts

Example request

$ curl -i -XGET 'http://api.poliflw.nl/v0/sources'

Example response

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json
Content-length: 369
Date: Wed, 13 Oct 2015 12:36:15 GMT

{
 "sources": [
  {
   "events": 1026,
   "id": "combined_index",
   "organizations": 66,
   "persons": 233
  },
  {
   "events": 607,
   "id": "amstelveen",
   "organizations": 15,
   "persons": 54
  },
  {
   "events": 265,
   "id": "den_helder",
   "organizations": 27,
   "persons": 50
  },
  {
   "events": 132,
   "id": "heerde",
   "organizations": 11,
   "persons": 30
  },
  {
   "id": "utrecht",
   "organizations": 16,
   "persons": 64
  },
  {
   "events": 22,
   "id": "oude_ijsselstreek",
   "organizations": 18,
   "persons": 35
  }
 ]
}
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.

Searching within multiple collections

POST /search
POST /search/(doc_type)

Search for items through all indexed datasets. The search can be limited on a certain document type. doc_type can assume the following values:

 • persons

 • organizations

 • events

  Example request

  $ curl -i -XPOST 'http://api.poliflw.nl/v0/search' -d '{
    "query": "vergadering",
    "facets": {
     "collection": {},
     "date": {"interval": "day"}
    },
    "size": 1
  }'
  

  Example response

  HTTP/1.1 200 OK
  Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)
  Date: Tue, 13 Oct 2015 08:42:56 GMT
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 12480
  Connection: keep-alive
  Access-Control-Allow-Origin: *
  
  {
   "events": [
    {
     "classification": "Besluitenlijsten RWN",
     "description": "Besluitenlijst vergadering raadscommissie RWN 20 mei 2014",
     "end_date": "2014-05-20T00:00:00",
     "id": "3fa41f082e8ff826ed3652fb6f52834bfe1a761a",
     "identifiers": [
      {
       "identifier": "3f2e7187-09d3-4743-9c3a-5b59dda70f51",
       "scheme": "iBabs"
      },
      {
       "identifier": "3fa41f082e8ff826ed3652fb6f52834bfe1a761a",
       "scheme": "ORI"
      }
     ],
     "meta": {
      "_score": 0.7127553,
      "_type": "events",
      "collection": "Besluitenlijsten RWN",
      "ocd_url": "http://api.poliflw.nl/v0/amstelveen_reports/3fa41f082e8ff826ed3652fb6f52834bfe1a761a",
      "original_object_id": "3f2e7187-09d3-4743-9c3a-5b59dda70f51",
      "original_object_urls": {
       "html": "https://www.mijnbabs.nl/iBabsWCFService/Public.svc?singleWsdl"
      },
      "processing_finished": "2015-10-12T14:37:39.174228",
      "processing_started": "2015-10-12T14:34:09.626675",
      "rights": "undefined",
      "source_id": "amstelveen_reports"
     },
     "name": "Besluitenlijst vergadering raadscommissie RWN 20 mei 2014",
     "organization": {
      "classification": "committee",
      "description": "Raadscommissie RWN",
      "id": "raadscommissie-rwn",
      "identifiers": [
       {
        "id": "560aad90079f6850086db63c",
        "identifier": "raadscommissie-rwn",
        "scheme": "ORI"
       },
       {
        "id": "560aad90079f6850086db63b",
        "identifier": "1",
        "scheme": "iBabs"
       }
      ],
      "meta": {
       "_score": 1.0,
       "_type": "organizations",
       "collection": "Raadscommissie RWN",
       "ocd_url": "http://127.0.0.1:5000/v0/amstelveen_popit_organizations/raadscommissie-rwn",
       "original_object_id": "raadscommissie-rwn",
       "original_object_urls": {
        "html": "Raadscommissie RWN"
       },
       "processing_finished": "2015-10-12T14:29:14.702629",
       "processing_started": "2015-10-12T14:29:14.686348",
       "rights": "undefined",
       "source_id": "amstelveen_popit_organizations"
      },
      "name": "Raadscommissie RWN"
     },
     "organization_id": "raadscommissie-rwn",
     "sources": [
      {
       "description": "BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING\n\nRaadscommissie voor Ruimte, wonen en natuur\n\nInza Gast\nBirgit Kersten\n\nTom Ponjee\nFloor Gordon en Edwin van der Waal\n\nDatum 20 mei 2014\nAanwezig\nVoorzitter\nGriffier\nLeden\nVVD:\nD66:\nGroenLinks: Martin Kortekaas en Tessa van Wijnen\nBBA:\nLinda Roos\nSP:\nPatrick Adriaans\nPvdA:\nHarry van den Bergh\nCDA:        Ferry van Groeningen\nOCA:\nChristenUnie: Jacqueline Koops en Maria Vlaar\nAfwezig\nMede aanwezig Peter Bot (wethouder)\n\nNora Tang\n\nFrank Berkhout, Paul Feenstra en Walter Vervenne\n\n01. Opening en mededelingen\n\nDe voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.\nFrank Berkhout, Paul Feenstra en Walter Vervenne hebben zich afgemeld.\n\n02. Spreekrecht burgers\n\nEr wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht burgers.\n\n03. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2014\n\nDe commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.\n\n04. Rondvraag\n\nEr zijn geen rondvragen.\n\n05. Inventarisatie van de bespreekpunten\n\nDe commissie besluit de agendapunten 6, 7 en 8 te bespreken.\n\n06. Vaststellen startnotitie \u201cAmsterdamseweg 407-409\u201d, hoek Amsterdamseweg-\n\nKeizer Karelweg\n\nMartin Kortekaas geeft aan dat de kavel al jaren braak ligt en daardoor inmiddels\ngoed is voorzien van groen. Veel groen en duurzaam bouwen is wat hem betreft\neen must. Duurzaam bouwen staat echter niet in het plan. De grenzen van de toe-\ngestane bebouwing worden opgezocht en zelfs overschreden. Dit geldt voor de\nhoogte en het inkorten van de waterstrook aan de zijkant. Is het mogelijk dit plan\nnog aan te passen met ruimte voor meer groen zodat het beter past in de lommer-\nrijke omgeving?\n\nTom Ponjee is blij met de positieve invulling die nu wordt gegeven aan dit stuk\ngrond. De voorgevel van de te realiseren appartementen is geheel in de stijl van de\n\n[SLG440649.doc]\n\nBesluitvorming/F060\n\n\fPagina  2 van 4\n\nAmsterdamseweg. Dit is een goede kans om de Amsterdamseweg af te maken.\n\nTegen het plan en de wijziging van bestemming, hotel naar woningen, heeft de\nfractie van D66 geen bezwaar zegt Floor Gordon. De stedenbouwkundige kwaliteit\nvoegt zicht goed in het straatbeeld. In de startnotitie wordt aangegeven dat de\nwoningen voor de ouderen doelgroep zijn. Dit zou de doorstroming op de woning-\nmarkt kunnen bevorderen. Graag hoort zij van de wethouder hoe die doorstroming\nhierdoor op gang komt. Daarnaast merkt zij op dat in het college programma wordt\ngesproken over het realiseren van vijfhonderd woningen met zorgvoorziening. Kan\ndeze zorgvoorziening nieuwe stijl ook bij de ontwikkeling van private projecten\nworden meegenomen?\n\nLinda Roos is blij dat er in deze tijd een eigenaar / ontwikkelaar is die dit project\nwil neerzetten. De fractie van BBA geeft zijn fiat voor deze startnotitie.\n\nFerry van Groeningen geeft aan dat er wordt gesproken over een ontheffing die\nnodig is aangezien er gebouwd gaat worden onder Schiphol. Hij wil graag weten\nwaar de positieve inschatting met betrekking tot deze ontheffing op gestoeld is.\n\nOok Nora Tang geeft aan blij te zijn met de huidige invulling van woningen. De\nOCA fractie geeft dan ook fiat voor deze startnotitie.\n\nJacqueline Koops sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. Het enige punt dat zij\nheeft is dat de grenswaarden voor wat betreft weg-, en vliegverkeer worden over-\nschreden. Is het niet mogelijk om iets anders hiervoor te bedenken, bijvoorbeeld\ngeluidsschermen, in plaats van het simpelweg verhogen van de grenswaarden. Zij\nvraagt het college met voorstellen hieromtrent te komen en niet alleen voor dit\nproject maar ook voor toekomstige ruimtelijke projecten.\n\nWethouder Peter Bot zegt dat er om de nieuw te bouwen appartementen zeker\ngroen komt. En dat dit groen van betere kwaliteit zal zijn dan het groen dat er nu\nstaat. Voor wat betreft het inkorten van de waterstrook geeft hij aan dat de oever\nwordt verlegd en er een groene overgang komt van de oever naar het water. Het\nwater is nu op het smalste stuk drie meter en dat zal niet smaller worden. Alleen\nbij de insteekhaven zal het versmallen en komt er een betonnen kade.\nDe verkeersdruk zal nu minder zijn dan bij het voorgaande plan.\nDe woningen worden voorzien van een lift wat de woningen uitermate geschikt\nmaakt voor ouderen. Doorstroming is mogelijk daar de ouderen waarschijnlijk van-\nuit een eengezinswoning komen. Hij geeft aan positief te zijn over de ontheffing\nmet betrekking tot Schiphol omdat het allemaal past binnen de ontheffingscriteria.\nTot slot zegt hij dat de overlast door overschrijding van de grenswaarden slechts\nminimaal is. Het plaatsen van schermen is niet wenselijk en een eventueel andere\noplossing, het opnieuw asfalteren, is een kostbare zaak. Alternatieven voor het\nverhogen van de grenswaarden zal bij toekomstige ruimtelijke projecten zoveel\nmogelijk worden meegenomen.\n\nDe voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk aan de raad kan worden\naangeboden ter besluitvorming.\n\n\fPagina  3 van 4\n\n07. Financi\u00eble jaarstukken Groengebied Amstelland\n\nTessa van Wijnen heeft een aantal vragen. Als eerste wil zij graag weten of het\nmogelijk is om een vooroverleg te organiseren voor dit samenwerkingsverband.\nTen tweede stelt zij dat de duurzaamheid waarover wordt gesproken in de stukken\nvooral betrekking heeft op de financi\u00ebn, horeca en evenementen. Zo wordt er na-\ngedacht over een groot reclamebord en een pannenkoekenhuisje bij Elsenhove.\nZij geeft aan graag in dit soort beslissingen meegnomen te worden in een voor-\noverlegje.\n\nFloor Gordon heeft een vraag over de participanten bijdrage. De bijdrage van Am-\nstelveen ligt met circa 16% van de begroting hoger dan de bijdrage van bijvoor-\nbeeld Diemen (5%) of Ouder-Amstel (3%). Kan de wethouder inzicht geven waar-\nop dit verschil in afdracht gebaseerd is?\n\nTom Ponjee heeft een financi\u00eble vraag. Het Groengebied houdt een aantal jaren al\nbudget over. Zo ook dit jaar. Is het gezien de nieuwe manier van bankieren (het\nschatkistbankieren) verstandig om die buffer zo groot te houden of kan de buffer\nook anders gebruikt gaan worden?\n\nWethouder Peter Bot geeft aan niet op de hoogte te zijn van een vooroverleg. Hij\nzal dit voor de toekomst in de staf gaan voorbereiden. De duurzaamheid in Elsen-\nhove vindt al op een andere manier plaats. Zo worden er bij de huidige horecage-\nlegenheid al fair trade producten gebruikt. Het aanbieden van pannenkoeken is een\nuitbreiding op het nu al bestaande assortiment broodjes. Er komt geen groot pan-\nnenkoekenhuis. Als het horeca assortiment wordt uitgebreid zal er ook meer ge-\nbruik gemaakt gaan worden van de horecagelegenheid. De wethouder merkt op\ndat, in het kader van de duurzaamheid, laatst bij Elsenhove het 57e zonnepaneel is\ngeplaatst. Dit is echter nog niet genoeg om energieneuraal te zijn. Dit komt door\nbijvoorbeeld de broedlampen.\nHet verschil in participatie bijdrage is gebaseerd op inwonersaantal.\nTot slot geeft hij aan dat de financi\u00eble buffer groot lijkt en het vervelend is dat door\neen andere manier van bankieren rente-inkomsten worden misgelopen. Rente-\ninkomsten zijn echter nooit het primaire doel geweest van de reserve van het\nGroengebied. Er wordt geld gereserveerd voor nieuwe projecten en jaarlijks onder-\nhoud. Aangezien we nu veel nieuwe projecten hebben is dat jaarlijks onderhoud\nnog laag. Daarnaast is er ook een ontwikkelvisie opgesteld. Voor de uitvoering\nhiervan zijn ook voorzieningen gereserveerd.\n\nDe voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk aan de raad kan worden\naangeboden ter besluitvorming.\n\n08. Regionale aangelegenheden\n\nTessa van Wijnen attendeert de commissieleden op de dag \u201cKijk op de regio\u201dop\nvrijdag 23 mei. Zeker interessant met het oog op het feit dat er in de Tweede ka-\nmer nog een wetsvoorstel ligt met betrekking tot het afschaffen van de Stadsregio.\n\nNora Tang merkt op dat onder iedere agenda het punt regionale aangelegenheden\nstaat vermeld. Zij zou hierbij graag ook van de regioraadsleden een verslag ont-\nvangen van wat er besproken is bij de regioraad.\n\nHarry van den Bergh geeft aan dat in het verleden de vergadering van de regioraad\nterdege werd voorbereid in een aparte vergadering. Hij ziet graag dit vooroverleg\n\n\fPagina  4 van 4\n\nweer terug komen.\n\nDe leden van de commissie stellen voor het regiovooroverleg weer in het leven te\nroepen. Voorgesteld wordt dit onderwerp op de agenda te plaatsen van het presidi-\num.\n\nNiets mee aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens om 20.45 uur de vergade-\nring.\n\nAldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van 17 juni 2014.\n\nDe griffier\n\n\f",
       "notes": "Besluitenlijst vergadering raadscommissie RWN 20 mei 2014",
       "url": "https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Amstelveen&id=654e542b-ce23-4a93-8a42-759d55ac2fa6"
      }
     ],
     "start_date": "2014-05-20T00:00:00",
     "status": "confirmed"
    }
   ],
   "facets": {
    "classification": {
     "_type": "terms",
     "missing": 0,
     "other": 44,
     "terms": [
      {
       "count": 137,
       "term": "besluitenlijsten"
      },
      {
       "count": 59,
       "term": "van"
      },
      {
       "count": 59,
       "term": "raad"
      },
      {
       "count": 59,
       "term": "de"
      },
      {
       "count": 44,
       "term": "report"
      },
      {
       "count": 41,
       "term": "resolution"
      },
      {
       "count": 32,
       "term": "meeting"
      },
      {
       "count": 28,
       "term": "rwn"
      },
      {
       "count": 28,
       "term": "abm"
      },
      {
       "count": 25,
       "term": "item"
      }
     ],
     "total": 556
    }
   },
   "meta": {
    "took": 5,
    "total": 254
   }
  }
  

  Query

  Besides standard keyword searches, a basic query syntax is supported. This syntax supports the following special characters:

  • + signifies an AND operation
  • | signifies an OR operation
  • - negates a single token
  • " wraps a number of tokens to signify a phrase for searching
  • * at the end of a term signifies a prefix query
  • ( and ) signify precedence

  The default strategy is to perform an AND query.

  Facets

  The facets object determines which facets should be returned. The keys of this object should contain the names of a the requested facets, the values should be objects. These objects are used to set per facet options. Facet defaults will be used when the options dictionary is empty.

  To specify the number of facet values that should be returned (for term based facets):

  {
    "media_content_type": {"count": 100},
    "author": {"count": 5}
  }
  

  For a date based facet the ‘bucket size’ of the histogram can be specified:

  {
    "date": {"interval": "year"}
  }
  

  Allowed sizes are year, quarter, month, week and day (the default size is month).

  Filters

  Results can be filtered on one or more properties. Each key of the filters object represents a filter, the values should be objects. When filtering on multiple fields only documents that match all filters are included in the result set. The names of the filters match those of the facets.

  For example, to retrieve documents that have media associated with them of the type image/jpeg or image/png and a KRO as one of the authors:

  {
    "media_content_type": {
     "terms": ['image/jpeg', 'image/png']
    },
    "classification": {
     "terms": ["Meeting"]
    }
  }
  

  Use the following format to filter on a date range:

  {
    "date": {
     "from": "2011-12-24",
     "to": "2011-12-28"
    }
  }
  
  jsonparameter query:
   one or more keywords.
  jsonparameter filters:
   an object with field and values to filter on (optional).
  jsonparameter facets:
   an object with fields for which to return facets (optional).
  jsonparameter sort:
   the field the search results are sorted on. By default, results are sorted by relevancy to the query.
  jsonparameter size:
   the maximum number of documents to return (optional, defaults to 10).
  jsonparameter from:
   the offset from the first result (optional, defaults to 0).
  statuscode 200:OK, no errors.
  statuscode 400:Bad Request. An accompanying error message will explain why the request was invalid.

Searching within a single collection

POST /(source_id)/search
POST /(source_id)/(doc_type)/search

Search for objects within a specific dataset. The objects returned by this method may also include fields that are specific to the queried dataset, rather than only those fields that all indexed datasets have in common. The search can be restricted to a certain doc_type, in the same way as the previous API call does.

See specifications of the search method for the request and response format.

JSON Parameters:
 
 • query – one or more keywords.
 • filters – an object with field and values to filter on (optional).
 • facets – an object with fields for which to return facets (optional).
 • sort – the field the search results are sorted on. By default, results are sorted by relevancy to the query.
 • size – the maximum number of documents to return (optional, defaults to 10).
 • from – the offset from the first result (optional, defaults to 0).
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 400 – Bad Request. An accompanying error message will explain why the request was invalid.
 • 404 – The requested source does not exist.

Retrieving a single object

GET /(source_id)/(doc_type)/(object_id)

Retrieve the contents of a single object. The doc_type needs to be specified.

Example request

$ curl -i 'http://api.poliflw.nl/v0/den_helder/events/4a39c497c7818af9ad6d7d8335a6e951d6a83bd6'

Example response

HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
content-length: 3167
date: Wed, 27 May 2015 12:55:04 GMT

{
 "children": [
  "5995a9ba50baac60f6a7e3ac0c14c1a721f8103d",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "8f48d0c951293094c1168bde1e9e563f05fd419f",
  "b0a92dd85444b66a9881187c0d48c557d139817b",
  "fd789cf90f664a69f6ce6a94f9d536dff84e405c",
  "6e91e7eda058df0d15de6a92ba930947e41c0d4f",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "5f34b92921d733498e31f430d61e6683dfea23d0",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "89f2d80e2da9206ee6b0239ed5255e63be053f32",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "b6bf2d51f5c91a7709573a894ab65845ac1110e4",
  "6f15e189b3ad8165f3b23520dc61287ae16ac3df"
 ],
 "classification": "Meeting",
 "end_date": "2015-10-12T19:30:00",
 "id": "4a39c497c7818af9ad6d7d8335a6e951d6a83bd6",
 "identifiers": [
  {
   "identifier": "https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/19:30/",
   "scheme": "GemeenteOplossingen"
  },
  {
   "identifier": "4a39c497c7818af9ad6d7d8335a6e951d6a83bd6",
   "scheme": "ORI"
  }
 ],
 "location": "Gemeentehuis",
 "meta": {
  "collection": "Gemeenteraad 12 oktober 2015 19:30:00",
  "original_object_id": "https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/00:00/",
  "original_object_urls": {
   "html": "https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/19:30/"
  },
  "processing_finished": "2015-10-12T15:11:06.400560",
  "processing_started": "2015-10-12T15:07:26.693176",
  "rights": "undefined",
  "source_id": "den_helder_meetings"
 },
 "name": "Gemeenteraad 12 oktober 2015 19:30:00",
 "organization": {
  "classification": "Council",
  "description": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)",
  "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
  "identifiers": [
   {
    "id": "56166f5b9e5d9edf0065a84d",
    "identifier": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "scheme": "ORI"
   }
  ],
  "memberships": [
   {
    "id": "e71d0389791f617a0318acd65e882e59",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "c540b876c70fcf3a8e90474842d8221eecf0c78a",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "87952487de4dc138cd09da0d04be73c2",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "1f02666f7d7a3ad6ea8cf63c429fdff1d6f39045",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "c9d325d8d548a3fb3203a851441447b0",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "067affd24368c5877cec0d0cab8dd8941647d9e3",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "e57e00b57cddee57558f535364e4860a",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "ab3b30fa8c94b4b616e038069c6a08bf0ba43a1f",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "80fd1c29a80954a0bca704f28452fc6f",
    "label": "Wethouder",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "9189b630d442ec7e48decc50492b8e732b3f4568",
    "role": "Wethouder"
   },
   {
    "id": "ecd404f4686a03f44949090a1941670d",
    "label": "Raadsgriffier",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d3228dc2e838235efba39cefc1bfa92c12cd7f60",
    "role": "Raadsgriffier"
   },
   {
    "id": "b5f687d322be7f0d4d963830e1cb99ad",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "039f7eeba09d957551ec687e23cd7c5c6c3c8813",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "c04c0a57fd78cbfb2bd225aed7e12a8c",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "95a1340b1f85c9cf321d8b457e43d0b4e3c02630",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "2e74c37401f62b822c72c3208da5f10e",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d4d2842da0431de7fcf96d6bff70ca2ab57a6d5f",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "d387e345978c9c56e7e04a1ecc3c2f0d",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d646ba9bd45cbb9fc2d221eb742c33d95b426e37",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "127a64b51da7832890b0ec19bf5d1785",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "a410897b128cfed86b3c8f1d3672199995d7c308",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "03fb396d173032d910856bb239478ecb",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "02d155142173732db9844c923bc21fa4c2027617",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "d92afc688cc98881c496a2b78fb6cfaa",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "6e272921008f8aad0b26f0088857387167906237",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "eba28f9038c03dce0d9c4703c1a627c9",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "559a7ca37aa5db8c4abea33085a471f064da5df9",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "7067d473e6d6846486f71442c997e5c8",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d278efe32f8d9c9af8756e11e452769a0ba313da",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "b725f9a5add915db7bd3ddaa6a673cda",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "2733142a65980a4a0b132c4750204517e8f44fd7",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "8e65b86c369165c5f7b5f8c6295b6300",
    "label": "Burgemeester",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "8e5dd772af1e10094f752af0b2603d7a154567cc",
    "role": "Burgemeester"
   },
   {
    "id": "7e22bf801394e44955b43001490e11c4",
    "label": "Wethouder",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "2b5a390f983a399c125c156941f5e4725ede7b90",
    "role": "Wethouder"
   },
   {
    "id": "31b21ceb295764eb17ec9b8ec681408f",
    "label": "Locoburgemeester",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d0c550bfc092b328b223550a01340732e420e511",
    "role": "Locoburgemeester"
   },
   {
    "id": "b52ca6b157cec72e5b7164f01c0ec1a6",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "821d9d71513879cb284709e9584ada6909ece037",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "db6ba1f6475fe2256de78a3a147c6d6c",
    "label": "Wethouder",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "ca50997d99aaae6a783e1303b8d4893cc873fa95",
    "role": "Wethouder"
   },
   {
    "id": "a8f997d6e261ba78bb83e1c721503ef0",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "c19d4b7a5046aa6e73fd227bd6e3c6f1b66aa44b",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "608f93b32e623e15093ed3cb544a7807",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "1186b8ea893bf87492695965af2f83d709605cd6",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "a66276f9027945f9b0f2e59f819c35c2",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "8fb8741f019c064f17e1ae689d94304f72b7df1d",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "78d27018efe4863fb5f60178e442c9b4",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "a3138426114d33d33437b6d08953f2219fdc2f61",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "34d2dd8af2b5eba0f626e06390148c70",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "cfbfa74d0a3f287c6bb2bc4c69e5593bf9c524d9",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "e4c1d40090fcffc8563558ace7058219",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "7c1196b22f51a4d2209b3250b983cc5e3a51e00d",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "011bfe6bc27a38c3416815f5c8e3198c",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "95dda1ebd1f73c2e6e1690767964c43afba2ff8f",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "b9d932d0eeab0d7a840003ac3b2c5a8f",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "cccf0890c3f50ddd3bea5e3fce00b77c5e93bf51",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "5b53b0f9770cc37f4934516f6460964c",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "a5db41e17594e64bfe585fa15875fdb41f743418",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "2522b3ee5447b5560747a67618226360",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "e20680e9a2482a0448ef2188234fe2c85290c14b",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "166303bda5a9939e74ff2882ff98bcd6",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "2e74af7852253e2b5a3d5bb314b2105bd69145e7",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "361e428def7493e95703178a437ff7e2",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "e8dcdb5493728496aa50ad9bb97d78fbd1384c48",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "f310fc8d583de9213b4f0f8dad8e3a13",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "d3636c5af5094f9bcd88376f7233ae77c1947ddd",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "871d641b4bb0871f07f3ec13db65426e",
    "label": "Fractievoorzitter",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "16fb10cd464932a7b30018a51238e4241dcca617",
    "role": "Fractievoorzitter"
   },
   {
    "id": "a14534228eabed8317c7e24df57595fa",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "f9bb05475fcb46d28dd32510fdf528d7e4095e09",
    "role": "Raadslid"
   },
   {
    "id": "70e03d44e2843cb8b78704ac900b037a",
    "label": "Raadslid",
    "organization": {
     "classification": "Council",
     "id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
     "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
    },
    "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
    "person_id": "8e11e8fd7d38c7fc576290209f6e11c3a4f80d31",
    "role": "Raadslid"
   }
  ],
  "meta": {
   "_score": 1.0,
   "_type": "organizations",
   "collection": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)",
   "ocd_url": "http://127.0.0.1:5000/v0/den_helder_popit_organizations/gemeente-den-helder-den-helder-nh",
   "original_object_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
   "original_object_urls": {
    "html": "https://almanak.overheid.nl/24611/Gemeente_Den_Helder/"
   },
   "processing_finished": "2015-10-12T15:05:23.665996",
   "processing_started": "2015-10-12T15:05:23.617484",
   "rights": "undefined",
   "source_id": "den_helder_popit_organizations"
  },
  "name": "Gemeente Den Helder (Den Helder) (NH)"
 },
 "organization_id": "gemeente-den-helder-den-helder-nh",
 "sources": [
  {
   "note": "",
   "url": "https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/19:30/"
  },
  {
   "description": "gemeente \nDen Helder \n\nde R a ad v an de g e m e e n te D en H e l d er \nP o s t b us 36 \n1 7 80 AA D EN H E L D ER \n\n: 7 oktober 2015 \n\nverzendgegevens \ndatum \nkenmerk : AU15.10692 \nbijlagen \n: \nonderwerp \nOproep vergadering gemeenteraad \n\nG e a c h te r a a d, \n\nbehandeld door \nGriffie \ndhr. F. Blok \ntelefoon (0223) 67 8103 \n\nuw gegevens \nbrief van : \nkenmerk : \n\nHierbij n o d ig ik u uit tot het b i j w o n en v an de r a a d s v e r g a d e r i ng op maandag 12 oktober 2015 om \n1 9 : 30 u ur in de r a a d z a al v an h et s t a d h u is v an D en H e l d e r. B i j g e v o e gd treft u de a g e n da a a n. \nDe op de a g e n da b e t r e k k i ng h e b b e n de s t u k k e n, v o or z o v er d e ze niet zijn m e e g e z o n d en of r e e ds in uw \nbezit zijn, zijn v o or u te r a a d p l e g en op h t t p : / / g e m e e n t e r a a d . d e n h e l d e r . nl en liggen o ok v o or u ter i n z a ge in \nde l e e s k a m er v an 7 o k t o b er 2 0 15 ( v a n af 1 6 . 00 u u r) tot en m et 12 o k t o b er 2 0 15 (tot 1 6 . 00 u u r ). \n\nI n d i en u m o t i es en a m e n d e m e n t en hebt, die u v o o r af b e k e nd w e n st te m a k e n, d an k u nt u d e ze v\u00f3\u00f3r 1 3 . 00 \nu ur op de d ag v an de r a a d s v e r g a d e r i ng bij de raadsgriff\u00ece k e n b a ar m a k e n. De griffie z al d e ze m o t i es en \na m e n d e m e n t en per o m g a a nd d o o r m a i l en n a ar alle r a a d s l e d e n. \n\nV r a g en v o or het v r a g e n k w a r t i er d i e nt u uiterlijk 24 u ur v o or de a a n v a ng v an de v e r g a d e r i ng a an te m e l d en \nbij de raadsgriff\u00ece. \n\nV o or alle z a k en r o nd de r a a d s v e r g a d e r i ng k u nt u het v o l g e n de e - m a i l a d r es h a n t e r e n: \ng r i f f i e @ d e n h e l d e r . n l. \n\nH o o g a c h t e n d, \nde v o o r z i t t er v an de g e m e e n t e r a a d, \nn a m e ns de \n\nmr. drs \n\nu s m an \n\nDrs. F. Bijlweg 20 \n1784 MC D en Helder \n\nPostbus 36 \n1780 AA Den Helder \n\nwww.denhelder.nl \nkcc@denhelder.nl \n\ntelefoon 14 0223 \nfax (0223) 67 1201 \n\n\f",
   "note": "Oproep vergadering gemeenteraad.pdf",
   "url": "https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/Oproep-vergadering-gemeenteraad-9.pdf"
  }
 ],
 "start_date": "2015-10-12T19:30:00",
 "status": "confirmed"
}
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 404 – The source and/or object does not exist.
GET /(source_id)/(doc_type)/(object_id)/source

Retrieves the object’s data in its original and unmodified form, as supplied by the data source. Being able to retrieve the object in it’s original form can be useful for debugging purposes (i.e. when fields are missing or odd values are returned in the representation of the object).

The value of the Content-Type response header depends on the type of data that is returned by the data provider.

Example request

$ curl -i 'http://api.poliflw.nl/v0/den_helder/events/4a39c497c7818af9ad6d7d8335a6e951d6a83bd6/source'

Example response

HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
content-length: 1339
date: Wed, 27 May 2015 12:57:47 GMT


Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 404 – The requested source and/or object does not exist.

Todo

 • The stats functionality is currently not working
GET /(source_id)/(doc_type)/(object_id)/stats

Retrieves statistics about the usage of the object within the Open Raadsinformatie API.

Example request

$ curl -i 'http://api.poliflw.nl/v0/den_helder/events/4a39c497c7818af9ad6d7d8335a6e951d6a83bd6/stats'

Example response

HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
content-length: 115
date: Wed, 27 May 2015 13:00:24 GMT

{
 "n_appeared_in_search_results": 0,
 "n_appeared_in_similar_results": 0,
 "n_get": 0,
 "n_get_source": 0
}
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 404 – The requested source and/or object does not exist.

Similar items

POST /similar/(object_id)

Retrieve objects similar to the object with id object_id across all indexed datasets (i.e. it could return items with similar descriptions). From the contents of the object, the most descriptive terms (“descriptive” here means the terms with the highest tf-idf value in the document) are used to search across the data sources.

As a search is executed, the response format is exactly the same as the response returned by the search endpoint. The request format is almost the same, with the exception that a query can’t be specified (as the document with id object_id is considered the query). That means that faceting, filtering and sorting on the resulting set are fully supported.

Example request

$ curl -i -XPOST 'http://api.poliflw.nl/v0/similar/<object_id>' -d '{
  "facets": {
   "classification": {}
  },
  "size": 10
}'
JSON Parameters:
 
 • filters – an object with field and values to filter on (optional).
 • facets – an object with fields for which to return facets (optional).
 • sort – the field the search results are sorted on. By default, results are sorted by relevancy to the query.
 • size – the maximum number of documents to return (optional, defaults to 10).
 • from – the offset from the first result (optional, defaults to 0).
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 400 – Bad Request. An accompanying error message will explain why the request was invalid.
POST /(source_id)/similar/(object_id)

Retrieve objects similar to the object with id object_id from the dataset specified by source_id. You can find similar objects in the same data source, or objects in a different data sources that are similar to the provided object.

JSON Parameters:
 
 • filters – an object with field and values to filter on (optional).
 • facets – an object with fields for which to return facets (optional).
 • sort – the field the search results are sorted on. By default, results are sorted by relevancy to the query.
 • size – the maximum number of documents to return (optional, defaults to 10).
 • from – the offset from the first result (optional, defaults to 0).
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 400 – Bad Request. An accompanying error message will explain why the request was invalid.
POST /(source_id)/(doc_type)/similar/(object_id)

Retrieve objects similar to the object with id object_id from the dataset specified by source_id, limited by a cerrtain document type (persons, organizations or events). You can find similar objects in the same data source, or objects in a different data sources that are similar to the provided object with the same document type.

JSON Parameters:
 
 • filters – an object with field and values to filter on (optional).
 • facets – an object with fields for which to return facets (optional).
 • sort – the field the search results are sorted on. By default, results are sorted by relevancy to the query.
 • size – the maximum number of documents to return (optional, defaults to 10).
 • from – the offset from the first result (optional, defaults to 0).
Status Codes:
 • 200 – OK, no errors.
 • 400 – Bad Request. An accompanying error message will explain why the request was invalid.

Resolver

The Open Raadsinformatie API provides all (media) urls as NPO Backstage Resolver URLs. This will route all requests for content through the API, which will process and validate the URL, and provide a redirect to the original content source. This will allow for caching or rate limiting on API level in the future, to prevent excessive amounts of requests to the sources.

Todo

 • The resolver functionality is currently not used
GET /resolve/(url_hash)

Resolves the provided URL, and redirects the request with a 302 if it is valid. If it is not, a 404 is returned. Depending on the Accept header in the request, it returns a JSON-encoded response detailing what went wrong, or a HTML-page, allowing for transparent use in websites.

Example json request

$ curl -i -Haccept:application/json -XGET http://www.poliflw.nl/v0/resolve/<url_hash>

Example browser-like request

$ curl -i -Haccept:text/html -XGET http://www.poliflw.nl/v0/resolve/<url_hash>

Example success response

HTTP/1.0 302 Found
Location: http://example.com/example.jpg
HTTP/1.0 302 FOUND
Location: http://<STATIC_SUB_DOMAIN>.openstate.eu/media/<img_name>.jpg"

Example failed json response

HTTP/1.0 404 NOT FOUND
Content-Type: application/json
Content-Length: 98
Date: Sat, 24 May 2014 14:33:00 GMT

{
 "error": "URL is not available; the source may no longer be available",
 "status": "error"
}

Example failed HTML response

HTTP/1.0 404 NOT FOUND
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 123
Date: Sat, 24 May 2014 14:32:37 GMT

<html>
 <body>
  There is no original url available. You may have an outdated URL, or the resolve id is incorrect.
 </body>
</html>